Afete Hazırlık

Evcil hayvanlar için afet çantası nasıl hazırlanır?

Sevgili dostlarımızın; yangın, deprem, sel ve benzeri felaketlerden sonra da hayatta kalabilmek için bizlerin ilgi ve bakımına ihtiyaçları var. Hatta belki de dostumuzu düşünerek yapacağımız acil durum çantası vesilesiyle, kendimiz için yapmamız gereken…

Heyelan öncesinde ne yapmalıyız?

Ülkemiz başta deprem olmak üzere, sel, heyelan, çığ gibi  tehlikeler ile karşı karşıyadır. Tehlikelerden uzakta yaşamak, kendimiz ve sevdiklerimize güvenli yaşam çevreleri oluşturmak için afetler yaşanmadan önce farklı tehlikelere karşı önlem alarak hazırlanmamız gerekir….

Sel öncesinde nasıl hazırlık yapmalıyız?

Ülkemiz başta deprem olmak üzere, sel, heyelan, çığ gibi  tehlikeler ile karşı karşıyadır. Tehlikelerden uzakta yaşamak, kendimiz ve sevdiklerimize güvenli yaşam çevreleri oluşturmak için afetler yaşanmadan önce farklı tehlikelere karşı önlem alarak hazırlanmamız gerekir….

Tazminat bedeli ne zaman ödenir?

Tazminat miktarının yasa ve bu poliçe hükümlerine göre tespit edilme¬sinden sonra Doğal Afet Sigortaları Kurumu, sigorta bedelini aşmamak kaydıyla kesinleşmiş olan tazminat miktarını en geç takip eden bir ay içerisinde hak sahibine ödemek…

Tazminat bedeli nasıl hesaplanır?

Sigorta tazminatının hesabında, tam veya kısmi hasar olmasına bakılmaksızın, riskin gerçekleştiği yer ve tarihte binanın piyasa rayiçlerine göre bulunan yeniden yapım maliyeti esas alınır. Ancak sigorta tazminatı hiçbir durumda sigorta bedelinden fazla olamaz….

Sigorta bedeli nasıl tespit edilir?

 Sigorta bedelinin tespitinde, sigortalanan meskenin yapı tarzı için Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan “Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında belirlenen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutar esas…

Hangi haller teminat kapsamı dışındadır?

Enkaz kaldırma masrafları, kâr kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgâh ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri dolaylı zararlar; her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri; ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni…

ZDS yaptırmak için gerekli bilgi ve belgeler hangileridir?

ZDS yaptırmak için gerekli bilgi ve belgeler: Sigortalının adı, adresi, telefonu ve varsa cep telefonu Sigortalının vergi kimlik numarası ve T.C. kimlik numarası Sigortalanacak yerin açık adresi Tapu bilgileri (ada, pafta, parsel, sayfa…

Hangi binalar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışındadır?

Zorunlu Deprem sigortası kapsamı dışında kalan binalar: Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar, Tamamı ticari ve sinai amaçlar için kullanılan binalar (iş hanı, iş merkezi, idari hizmet binaları,…

Hangi binalar ZDS kapsamındadır?

ZDS kapasamına giren binalar: Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro…

AHDER © 2019 All Rights Reserved