Tüzük

A H D E R
AFETE HAZIRLIK VE DEPREM EĞİTİMİ DERNEĞİ
TÜZÜĞÜ

MADDE-1-DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

AFETE HAZIRLIK VE DEPREM EĞİTİMİ DERNEĞİ

DERNEĞİN KISA ADI: A H D E R

Derneğin merkezi İstanbul’dadır.

Ülke genelinde yasaya uygun olarak şube açabilir.

Yönetim kurulu kararı ile en yüksek mülki amirliğine bildirilerek adres değişikliği yapabilir.

DERNEK KURUCULARI

Bu derneğin kurucu üyeleri aşağıdaki listededir.

  • Ahmet Mete IŞIKARA
  • Nazan SATI
  • Zerrin Pınar TÜRENÇ
  • Oğuz HAKSEVER
  • Sema Nur KURT
  • Sedat AYGÜN
  • Fikret GÖKÇE
  • Ömer ÇALIŞKAN
  • İrem Saniye TUNCAY

MADDE 2 – DERNEĞİN AMACI

1-Ülkemizde insan yaşamının ve sağlığının, doğal, kültürel ve ekonomik varlıklarının korunması için; doğal ve doğal olmayan afetlere karşı hazırlıklı olmak, bu konuda gerekli bilinç ve yeterliliğe sahip olmak için çalışmak, bu doğrultuda her alanda ulusal politikaların oluşturulması için faaliyette bulunmak, toplu eğitimler ve medya yoluyla kamuoyu oluşturmak,

2-Ülkemizdeki deprem risklerini azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme faaliyetlerinin tüm toplum tarafından yürütülmesini sağlamak, bunun için ön hazırlıklar yapmak,

3-Bir deprem ülkesi olan ülkemizde, depremler sonucunda karşılaşılan büyük can ve mal kayıplarının en aza indirilebilmesi için; deprem öncesi ve sonrası alınması gereken önlemler hususunda yurt içi ve yurt dışındaki ilgili bilimsel özel ve kamu kuruluşları, gönüllü gruplar ve şahıslarla işbirliği yapmak, etkinliklerini ve çalışmalarını desteklemek, kamuoyunu bilgilendirmek, yaygın eğitim etkinlikleri yöntemleriyle insanların eğitilmelerine katkıda bulunmak,

4-Afet ve deprem eğitim ve araştırmalarının sürdürülüp geliştirileceği eğitim kurumları ve merkezlerin kurulması, korunması, desteklenmesi ve yenilerinin tesis edilmeleri için faaliyetlerde bulunmak.

MADDE 3 – DERNEĞİN FAALİYET ALANLARI
Dernek amacını Gerçekleştirmek İçin :

-Teknik, bilimsel ve idari yönden yeterli kadro ve teşkilat meydana getirir.Kurulacak kadro ve teşkilat için, dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi gayesi ile eğitim programları düzenler, danışmanlık yapar.

-Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrenci ve yetişkinlere eğitim verecek eğiticilerin yetiştirilmesi ve eğitilmesi konusunda eğitici kurslar düzenler.

-Deprem zararları ve deprem afetine karşı koruyucu önlemleri belirleyen yayınlar yapmak, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılabilecek biçimde kitapçık, broşür, TV filmi, çizgi film, CD, DVD, v.b. eğitim materyalleri hazırlar, deprem öncesi ve sonrasında yapılması gereken iş ve işlemler, alınması gereken önlemlerle ilgili olarak kampanyalar düzenler .

-Deprem ve deprem zararlarının azaltılması konusunda kamuoyunu bilgilendirici ve eğitici etkinlikler düzenler, vatandaşların bilinçli, tedbirli ve hazırlıklı olmasını sağlar.

-Eğitim hizmetlerini gerçekleştirmek için gerek duyacaği mahallerde eğitim merkezleri kurar, yabancı personel istihdam eder.

-Amaçlarına hizmet eden alanlarda çalışan veya öğrenim gören araştırmacı ve öğrencilerle, deprem bölgelerindeki afetzede öğrencilere eğitim ve öğrenim olanaklarını sağlar, araç gereçlerini temin eder,yurt içinde ve dışında kendi alanlarında geliştirici her türlü destek ve yardımı sağlar.

-Deprem bölgelerinde her türlü rehabilitasyon faaliyetlerini düzenler. Eğitim, bilgi, iletişim merkezleri oluşturur, yürütülen faaliyetlere katılır. Kriz yönetimi planlamalarına katkıda bulunur,bunun için yetkili kuruluşlarla ilişki içinde çalışır.Deprem beklenen bölgelerde yürütülen afetlere hazırlık program ve kampanyaları kapsamındaki her türlü faaliyete gerek görüldüğünde katılır, bu amaçla fuar, festival, şenlik, gezi, sempozyumlar, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenler.Yarışmalar tertipler, ödüller verir.

-İkametgahı ile amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar satın alır, satar ve kiralar.Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir.

-Doğal afetlerle ilgili hukuki ve idari mevzuatın bilinmesi ve eksikliklerinin giderilmesine hizmet edecek çalışmalar yapar.Tazminat, ceza, iş, sosyal güvenlik, sigorta hukuku vb. alanlarında amaçlarıyla ilgili faaliyetlerde bulunur, mevcut çalışmaları destekler.

-Afetlerde can ve mal kaybına uğrayan yurttaşlarımızın her türlü hukuki haklarının korunması için çalışır.

-Afetlere karşı güvenli yerleşimlerin oluşturulmasına yönelik çözüm yollarının belirlenmesine ışık tutacak ve kamu kuruluşları ile yerel yönetimlerin şehir imar planlama çalışmalarına katkı sağlayacak araştırmalar yapar, yapılanları destekler, bu konuda yeni yasa tasarılarının ve önerilerinin oluşturulması için çalışmalar yapar.

-İlgili kamu kuruluşları, üniversiteler, STK’ları, bilimsel araştırma kuruluşları, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak konferans, panel, sempozyum, v.b. düzenler.

-Depremlerin önceden belirlenmesi konusunda varolan araştırmaların geliştirilmesine yardımcı olur, destek sağlar.

-Depreme dayanıklı bina tasarım ve uygulama hizmetlerinde kamusal ve özel kuruluşlara danışmanlık, istem halinde gözetim ve denetim yapar.

-Amaçlarının gerçekleşmesi için, yakın konularda faaliyet gösteren özel ya da resmi kurum, merkez, enstitü, odalar, sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve derneklerle işbirliği yapar.Yetkili makamların izni ile sözkonusu işbirliğini aynı amacı taşıyan uluslararası kuruluşlar ile de gerçekleştirir.

-Amaçları doğrultusunda yazılı ve görsel basın ve yayın organları ile işbirliği yapar, TV için film ve programlar, yayınlar hazırlayıp yayınlar.

-Doğa ve kültür varlıklarının afetlere karşı korunmasını sağlayacak projeler geliştirir, uygular, var olanları destekler.

-Amaçları doğrultusunda diğer her türlü faaliyetlerde bulunur, kampanyalar açar.

-Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandıkları kurabilir.

-Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış toplar, alır, ve verir; şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul edebilir.

-Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için mevzuatın izin verdiği lokal açma ve benzeri tüm haklarını kullanabilir ve gerekli diğer faaliyet ve çalışmaları yapabilir.

MADDE 4 – GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

İlk genel kurula kadar aşağıdaki kişiler Geçici Yönetim Kuruluna seçilmişlerdir:

Ahmet.Mete Işıkara
Nazan Satı
İrem Saniye Tuncay
Sedat Aygün
Ömer Çalışkan

MADDE 4 – DERNEK ÜYELİĞİ

Derneğin üç çeşit üyesi vardır.Bunlar:

1 ) ASİL ÜYELER :

2908 sayılı kanunun 4. ve 16. maddelerine göre, derneğe üye olmasında sakınca olmayanlar, üye olmak için derneğe başvurup, Yönetim Kurulunun içeriğini, süresini ve yerini bir program dahilinde belirleyeceği Temel Afet Bilinci kurs ve eğitimlerine katılarak Yeterlilik Sertifikası almayı taahhüt ettikleri takdirde asil üye olabilirler. Asil üyelerin Genel Kurul’da bir oy hakları vardır, aidat öder ve dernek organlarına seçilirler.

2 ) ŞEREF ÜYELERİ :

Maddi veya manevi olarak Derneğe büyük yararlılığı dokunmuş, Derneğin amaçlarına hizmet etmiş kişilere, dernek üyelerinin en az üçünün teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile “ŞEREF ÜYELİĞİ” payesi verilir.

Şeref üyesi, giriş bağışı ve aidat ödemezler, Genel Kurul üyesi olamazlar.Seçme ve seçilme hakları yoktur.

3 ) FAHRİ ÜYELER :

2908 sayılı kanunun 4. ve 16. maddelerine göre, derneğe üye olmalarında sakınca olmayanlar, üye olmak için derneğe başvurup fahri üye olabilir. Fahri üyelerin seçme ve seçiilme hakları yoktur, aidat ödemezler.

MADDE 5 – DERNEK ÜYELİĞİNE GİRİŞ :

Derneğe üye olmak için :

a- Gerçek veya tüzel kişi olarak fiil ehliyetine sahip olmak,
b- 2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun 4.ve 16. maddelerinde sayılan kısıtlamalardan herhangi birine sahip olmamak,
c- Asil üyeler için, bir yıl içinde, Yönetim Kurulunun belirlediği Temel Afet Bilinci eğitimlerinde Yeterlilik Sertifikası almak.

DERNEĞE ÜYE OLMA ŞEKLİ :

Derneğe üye olmak isteyenler Dernek Yönetim Kurulu’ na bir başvuru formu ile müracaat ederler. Yönetim Kurulu üyelik müracaatını otuz gün içinde kabul veya red şeklinde karara bağlayıp , sonucu müracaat sahibine bildirir. Formda istenen bilgiler şunlardır:

1. Üye olmak isteyenin kimlik bilgisi
2. Doğum yeri ve tarihi
3. Adresi
4. İrtibat tel, faks, mail, gsm, vb.
5. Taahhüt edilen giriş ödentisi ve aylık üyelik aidatı
6. Dernek tüzüğünü okuyup hükümlerini aynen kabul ettiğini ve uyacağını taahhüt etmesi
7. Derneğin enaz iki üyesi veya Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisi tarafından takdim edilmesi
8. İmzası

Asil üyeler dışındaki üyeler seçme, seçilme ve oy haklarına sahip olmamalarına karşın Genel Kurul toplantılarına katılabilirler.

MADDE 6 – ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Üyeliğin sona ermesi, üyenin dernekten istifası veya Yönetim Kurulu kararı ile olur.

a- ÜYENİN İSTİFASI :

Her üye 6 ay önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla dilediği anda istifa etme hakkına sahiptır. Ancak istifa ettiği güne kadar derneğe karşı gerçekleşmiş bulunan tüm borçlarını ve bulunduğu aya ait aidatını ödemekle yükümlü tutulur.

İstifa etmiş bir üyenin tekrar üyeliğe devam etme isteği yönetim kurulu tarafından değerlendirilir, kabulünde yeni üye gibi işlem yapılmak suretiyle derneğe üye kaydı yapılır.

Yönetim Kurulu, istifa dilekçesi ile başvuran üyenin kaydının kapatılmasına karar verir, üyeliği sona eren kişi yetkili kurullardan birinde görevli olması halinde, yerine yedek üyelerden biri geçirilir.

b – YÖNETİM KURULU KARARI :

Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen nedenlerden biri oluştuğuna dair yazılı bilgileri değerlendirerek, söz konusu üyenin yazılı savunmasını ister. Suçu sabit görüldüğünde a ve b bendine giren suçlarda üyeliği sona erer ve dernekle ilişkisi kesilir, c ve d bendine giren suçlarda ise 2. ihtardan sonra suçunda ısrar etmesi halinde üyeliği sona erdirilir. Üyelikten çıkarılanlar, çıkartma kararının bildirim tarihinden itibaren otuz gün içinde Yönetim Kurulu aracılı ile Dernek Genel Kuruluna başvurarak haklarındaki kararın tekrar incelenmesini isteyebilirler.İtiraz yapılacak ilk genel kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır.İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin tüm hak ve yükümlülükleri devam eder.

Üyelikten çıkartılmayı gerektiren nedenler :

A ) 2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun 4. ve 16. maddesinde sayılan kısıtlamalardan herhangi birine sahip olmak
B ) Dernek içinde siyasi, ayırımcı, bozucu faaliyetlerde bulunmak
C ) Dernek içinde ve dışında dernek amaçlarına aykırı faaliyetlerde bulunmak
D ) Bir yıllık aidat borçlarını ödememiş olmak.
E ) Asil üyeler için, Tüzük’ün 4/1. maddesinin gereğini yerine getimemiş olmak.

MADDE 7 – DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin Organları aşağıda gösterilmiştir.

a- Genel Kurul
b- Yönetim Kurulu
c- Denetleme Kurulu
d- Disiplin Kurulu

MADDE 8 – GENEL KURUL

Genel Kurul, derneğin asil üyelerinden oluşur. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Her üye, oyunu bizzat kullanır. Fahri üyeler toplantı nisabında göz önüne alınmaz ve oy kullanamazlar ancak dinleyici olarak toplantıya katılabilir, dilek ve temennide bulunabilirler.

a-Genel Kurul Toplantıları
1) Dernek en geç iki yılda bir olmak üzere, o yılın Ekim, Kasım veya Aralık ayı içinde yönetim kurulunun tespit ve ilan edeceği tarihlerde olağan,

2) Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetim kurulu veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine, mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmak üzere görevlendirir.

b-Çağrı Usulü
Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre, genel kurula katılmak hakkı bulunan üyelerinin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz toplantının yapılacağı gün, saat ve yeri ile toplantı gündemi, toplantının gününden en az on beş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren listede eklenir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebeplerini de belirtmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde
yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

c-Toplantı Yeri
Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu ilden başka bir yerde yapılamaz.

d-Toplantı Yeter Sayısı

Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılmak hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim kurulu ve denetleme kurulu üye tamsayısı toplamının iki katından az olamaz.

e-Toplantının Yapılış Usulü
Dernek genel kurul toplantıları ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün,saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulundan bir üye tarafından açılır.

Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek için bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir.

Toplantının yönetimi genel kurul başkanlığına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar.

Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

f-Toplantıda Görüşülecek Konular

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

g-Genel Kurul Görevleri ve Yetkileri

1) Derneğin amacına uygun kararlar almak
2) Dernek organlarını seçmek
3) Dernek Tüzüğünü değiştirmek
4) Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarını görüşerek incelemek, ibrada bulunmak
5) Yönetim kurulunca hazırlanan tahmini bütçeyi görüşerek aynen veya değiştirerek kabul
etmek
6) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların
satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek
7) Şube açılmasına, Derneğin federasyona katılmasına veya ayrılmasına karar vermek
8) Derneğin uluslararası faaliyetlerde bulunmasına, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara
üye olarak katılmasına veya ayrılmasına karar vermek
9) Derneğin feshine karar vermek
10) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine
getirmek..

Genel Kurul’da kararlar yarıdan bir fazla oyla alınır.

MADDE 9- YÖNETİM KURULU

Yönetim kurulu 5 asıl ve 5 yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca gizli oyla seçilir. Asıl üyelerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.
Yönetim kurulu iki yılda bir, yönetim dönemi başında yapacağı ilk toplantıda, kendi arasından açık oyla bir başkan, bir sekreter ve bir muhasip üye (sayman) seçer.
Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
2) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait
bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
3) Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları 10 gün içinde
mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek.
4) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve diğer yetkileri
kullanmak.
5) Genel Kurulu toplantıya çağırmak
6) Dernek üyelerinden komiteler kurmak, gerekli hallerde fesh etmek veya
değiştirmek,komitelerin işleyişleri ile ilgili yönetmelikler yayınlamak
7) Amaçlar doğrultusunda araç, gereç, cihaz, makine, vb. gibi gerekenleri ilgili yasalara
uygun olarak hibe, bağış yoluyla kabul eder veya satın alır.
8) Dernek adına bildiri, beyanname ve benzeri yayınları, gerekli yasal işlemleri yapmak
kaydıyla basın organlarına verir, dağıtır.
9) Dernek başkanı Yönetim Kuruluna başkanlık eder, toplantıları yönetir. Dernek adına
demeç ve bilgi verir. Dernek başkanı’nın her türlü çalışması Yönetim Kurulu kararı ile
olur. Yönetim Kurulu toplantılarında alınacak kararlarda oylar eşit çıkarsa, Başkanın oyu
iki oy sayılır.
10) Başkan Yardımcısı, Başkan’ın uygun gördüğü veya olmadığı zamanlarda ona vekalet
eder, başkan yerine imza yetkisine haizdir.

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle, yedeklerinin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse; genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri ve denetleme kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır.

Çağrıların yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine, mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirilir.

MADDE 10 – DENETLEME KURULU

Denetleme kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca seçilir.
Bu kurul, denetleme görevini dernek tüzüğünde tesbit edilen usul ve usullere göre ve altı ayda bir mutlaka yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde tanzim ederek yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

MADDE 11 – DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Derneğin iç denetimi, dernekler kanunu ve dernek tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir. Ancak dernek tüzüğünde “dernek tüzüğüne göre” hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte yeteri kadar açıklık bulunmayan durumlarda bu eksikliği tamamlamak, üyelerle dernek organları ve görevlilerine tüm dernek faaliyetleri ile işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacı ile tek veya ayrı ayrı birim metinler halinde genel kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarılabilir.

MADDE 12- ŞUBELERİN KURULUŞU VE HUKUKSAL DURUMU

Genel Kurulu kararı ile şube açılacak yerlerde en az altı aydan beri ikamet eden en az üç kişiye şubeyi kurma yetkisi ve izni verilir. Şube açmaya yetkili kılınanlar, kurucuların ad ve soyadlarını, baba adlarını, doğum yeri ve tarihlerini, meslek veya sanatlarını, ikametgah ve uyruklarını, şube merkezi ve adresini, şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine bildirirler. Bu bildirime dernek ana tüzüğünden iki örnek ile kuruculuk yetki belgesini de eklerler. Bu bildirim ile şube kuruluşu tamamlanmış olur.

Şubeler, kanunlar ve tüzük hükümleri gereğince derneğe bağlı; dernek merkezi ile ilişkileri ve karar yetkileri “Şubeler Yönetmeliği” hükümleri ile belirlenmiş; varlığı ve hakları dernek bünyesine dahil, dernek amaç ve hizmetleri konuları doğrultusunda yönetim kurulu kararı ile özerk faaliyetlerde bulunmakla görevli ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan hak ve borçlarından ötürü derneğin sorumlu olduğu, bağımsız konutlu dernek iç organıdır.

Şubeler dernek genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak ve şube genel kurullarında her 32 üye adına seçilecek bir delege de seçimlik delege olarak temsilen genel kurula katılma hakkına sahiptir.

Bu tüzüğün dernek tüzel kişiliğine ilişkin diğer hükümleri de şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak geçerli olup kıyasla uygulanır. Uygulamaya ve merkez-şube ilişkilerine dair hükümler dernek yönetim kurulunca mevzuat ve tüzük hükümlerine uygun olarak hazırlanacak “Şubeler Yönetmeliği”nde gösterilir.

MADDE 13 – ŞUBELERİN ORGANLARI, GÖREV VE YETKİLERİ

Şubelerin organları ile ilgili görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

A- Şube Genel Kurulu : Şubeye kayıtlı ve aidatlarını ödemiş üyelerin katılmasıyla iki yılda bir engeç Eylül ayında olağan olarak toplanır.Şube genel kurulunun toplantı ilkeleri,çağrı yöntemleri,olağanüstü toplantı ile görev ve yetkileri hakkında şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak bu tüzüğün genel kurulla ilgili maddeleri kıyasla uygulanır.

B- Şube Yönetim Kurulu: Şube genel kurulunda gizli oyla seçilen 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur.Görev bölüşümü ve çalışma biçimleri ile görev ve yetkileri hakkında şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak bu tüzüğün yönetim kurulu ile ilgili maddeleri kıyasla uygulanır.

C- Denetleme Kurulu:Şube genel kurulunda seçilen 3 asil ve 3 yedek denetçiden oluşur.Görev bölüşümü ve çalışma biçimleri ile görev ve yetkileri hakkında şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak bu tüzüğün Denetleme Kurulu ile ilgili maddeleri kıyasla uygulanır.

MADDE 14 – DİSİPLİN KURULU

Disiplin Kurulu, genel kurulun asli üyeleri arasından iki yılda bir seçeceği üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. İlk toplantısında kendi çalışma şeklini belirler. Disiplin Kurulu gerektiğinde toplanıp kendisine yönetim kurulunca verilen hususlarda karar verir. Disiplin Kurulu seçimi izleyen (6) gün içerisinde yapacağı ilk toplantıda kendi içinden bir başkan seçer.

MADDE 15 – ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 7 gün içinde Yönetim Kurulu tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazılı olarak bildirilir.

MADDE 16 – DERNEĞİN GELİRLERİ

Derneğin gelirleri şunlardır:

1) Giriş aidatı, üye aidatı ve katılma payları, ( Dernek üye aidatı aylık 10.000.000.TL ve yıllık 120.000.000.TL’dir. )
2) Lokal’den elde edilecek gelirler.
3) Ticari faaliyetlerden elde edilen gelirler
4) Dernek faaliyetlerinden ( yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, konser, konferans, eğitim organizasyonları , kurs, vb. ) sağlanan gelirler.
5) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
6) Bağışlar,yardımlar ve vasiyet suretiyle yapılan yardımlar

Üyeler, derneğe girişte, yönetim kurulunun belirleyeceği giriş aidatını bir defada öderler. Aidatların ödeme şekli ve zamanı Yönetim Kurulunca tespit edilir.

MADDE 17 – DERNEĞİN DEFTER VE EVRAKI

1) Üye Kayıt Defteri; Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri aylık ve yıllık aidatları bu deftere yazılır.
2) Karar Defteri; Yönetim Kurulunun kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyeler tarafından imzalanır.
3) Yevmiye Defteri; Derneğin hertürlü gelir ve giderlerini Maliye Bakanlığı ve V.U.K.Mevzuatına göre işlenir.
4) Büyük Defter; Derneğin hertürlü gelir ve giderlerini Maliye Bakanlığı ve V.U.K.Mevzuatına göre işlenir.
5) Envanter Defteri ; Derneğe ait her türlü demirbaş ve mal varlığı bu defterde gösterilir.
Bu maddede sayılan defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.

MADDE 18 – GELİR VE GİDERLERDE USUL

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi olarak maliye bakanlığınca bastırılacak alındılar kullanılır. Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Derneğin talebi üzerine 30 gün içerisinde bu belgeler verilmez ise, kanundaki usule göre, dernekçe bastırılan alındı belgeleri mahallin en büyük mülki amirliğine onaylattırılarak bağış ve aidat kabulünde kullanılır.

Maliye Bakanlığından resmi belgeler sağlandıktan sonra, derneğin bastırdığı özel alındı belgeleri kullanılmaz. Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişiler, dernek yönetim kurulu kararı ile belirtilir ve bu karar o yerin mülki amirliğine tescil ettirilir. Gazete, dergi ve basılı eserleri vererek bunlar karşılığında Dernek adına para ve başkaca yardım toplamak yasaktır.
Alındı belgesinde, ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ile imzası bulunur.
Dernek adına para toplamak ile görevli kişiler, tahsil ettikleri paraları 30 gün içerisinde Derneğin Bankadaki hesabına yatırmak veya Bankalar aracılığı ile göndermek zorundadır. Ancak, tahsilatı o yılın Ocak ayında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca gösterge tablosunda yer alan ve rakamların aylık tutara çevrilmesinde esas alınan ve Genel Bütçe Kanunları ile tesbit edilen maaş katsayısının (1000) rakamı ile çarpımı sonucu elde edilecek tutarı geçenler, otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı derneğin hesabına yatırmak zorundadırlar.
Derneğin hesabındaki para çekmeye yetkili en az iki imzanın bulunması şarttır.

MADDE 19 – TAŞINMAZ MAL EDİNME

Dernek amacını gerçekleştirmek için bağış veya satın alma yoluyla, taşınmaz mal edinilebilir ve bunları satabilir. Hibe ve terk edebilir.
Derneğe satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal eden taşınmaz mallar dernek adına tapuya tescillerinden itibaren bir ay içinde İçişleri Bakanlığına bildirilir.

MADDE 20 – DERNEĞİN SANDIK KURMASI
Dernek 2908 sayılı Dernekler Kanununun 89. maddesinde belirtilen amaç ve şartlarla yardım sandığı kurabilir.

MADDE 21 – LOKAL AÇMA
Dernek, merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerlerde mahallin en büyük mülki amirinden izin almak ve kanunlara aykırı davranmamak şartı ile lokaller açıp işletebilir.

MADDE 22 – FESİH VE TASFİYE
a- Genel kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmesi için Genel Kurulu katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır.
b- Birinci toplantıda çoğunluk elde edilmezse ikinci defa toplanmak için bu tüzüğün 11/b maddesine göre üyeler toplantıya çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üyeler sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Fesih hakkındaki kararlar hazır bulunan üyelerin üçte ikisi çoğunluğu ile alınır. Derneğin feshi halinde üç kişilik tasfiye kurulu bu iş için görevlendirilir.
c- Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.
d- Derneğin feshi halinde, Derneğin menkul ve gayrimenkul malları aynı amaçlar doğrultusunda çalışan bir vakfa veya derneğe devredilir.
e- Tasfiye ve intikal, hükümet komiseri ve maliye temsilcisinin gözetiminde yapılır.
f- Bu işlemlere fesih, infisah ve kapatılmanın kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Derneğin feshi halinde üç kişilik tasfiye kurulu bu iş için görevlendirilir.

MADDE 23 – TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi genel kurulundur. Tüzük değişikliği ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerden onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa genel kurulda görüşülür. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı hazır bulunan 2/3 çoğunluğudur. Tüzük değişikliğinin tescil ve ilanı, dernek kuruluşundaki usule uygun yapılır.

MADDE 24 – TÜZÜKTE AÇIK OLMAYAN HALLER

Bu tüzükte açık olmayan durumlar için yürürlükteki Dernekler Kanunu ile Medeni Kanun hükümlerine başvurulur.

MADDE 25 – GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

İlk genel kurula kadar aşağıdaki kişiler Geçici Yönetim Kuruluna seçilmişlerdir:

Ahmet Mete Işıkara
Nazan Satı
İrem Saniye Tuncay
Sedat Aygün
Ömer Çalışkan