Zorunlu Deprem Sigortası ile ilgili bilmeniz gerekenler

zorunlu-deprem-sigortasi
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS), genel anlamda, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemidir. Bu sigortanın kapsamında bulunan binalar şunlardır:

 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar

  • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler

 • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler

 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen krediyle yapılan meskenler

 Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapu¬da henüz cins tahsisi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa, vs.” olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir. Henüz bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmakla:

• Devletin bütçe imkânlarıyla ilişkili olmaksızın ve maddi kayıpları derhal telafi eden somut bir güvenceye sahip olacağız. Bunun yanı sıra kendi evimiz depremden etkilenmese bile, ödediğimiz sigorta primleri evi hasar gören afetzedelere yapılacak tazminat ödemelerinde kullanıldığından sosyal dayanışmanın gereğini en güzel şekilde yerine getirmiş olacağız.

 • Deprem hasarlarının karşılanması için amaçlanan uzun vadeli kaynak birikimine küçük katkı sağlamış ve büyük depremler sonrası gündeme gelen muhtemel ek vergileri önlemiş olacağız.

 • Yapı standartlarının uygulanmasına, sağlıklı yapılaşmaya ve modern bir toplumsal yapının oluşturulmasına önemli bir katkıda bulunmuş olacağız.

Sigorta yaptırmak için gerekli bilgiler şunlardır:

 • Sigortalının adı, adresi, telefonu ve varsa cep telefonu • Sigortalının vergi kimlik numarası ve T.C. kimlik numarası • Sigortalanacak yerin açık adresi

• Tapu bilgileri (ada, pafta, parsel, sayfa no) (mesken tapusu veya arsa tapusu) • Binanın inşa yılı (1975 ve öncesi, 1976-1996 arası, 1997-1999 arası, 2000 ve sonrası gibi) • Binanın yapı tarzı (çelik/betonarme, karkas, yığma kâgir, diğer gibi)

• Binanın toplam kat sayısı

 • Binanın hasar durumu (hasarsız, hafif hasarlı, orta hasarlı gibi)

• Meskenin (dairenin) brüt yüzölçümü (m2)

• Meskenin (dairenin) kullanım şekli (mesken, ticarethane, büro, diğer gibi) Zorunlu Deprem Sigortası poliçeleri, DASK nam ve hesabına yetkili sigorta şirketleri ve bu şirketlerin acentaları tarafından beyan esas alınarak düzenlenmektedir.