Deprem Danışma Kurulu Ulusal Deprem Stratejisi’ni belirledi (video)

Bu yıl dördüncü kez toplanan AFAD’a bağlı Deprem Danışma Kurulu 22 Aralık 2010 Salı  günü Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek başkanlığında toplandı. Kurul, toplantıda “Türkiye’nin Ulusal Deprem Stratejisi” ni belirledi.

23 Aralık 2010, AHDER- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek başkanlığındaki Deprem Danışma Kurulu 2010 yılının son toplantısını yaptı. Çicek toplantıda “Ulusal Afet Stratejisi” konusunda gelinen son noktayı anlattı. Kurul tarafından yapılan çalışmalar sonucu oluşturulan Türkiye’nin “Ulusal Deprem Stratejisi” 2011 yılında uygulamaya sokulacak. Öncelikle yasal düzenlemeler tamamlanacak, eğitim ve tehlike-risk haritaları çalışmaları hızlandırılacak.

Başbakan Tayyip Erdoğan’a sunulacak ve Başbakanlık Deprem Danışma Kurulu tarafından hazırlanan belgenin oluşumuna, ilgili kurum ve kuruluşlardan 70 temsilci katkı sağladı. “Ulusal Deprem Stratejisinin Temel İlkeleri” isimli strateji belgesi depremden korunmak, deprem inzararlannı azaltmak, deprem sonrası yapılacak faaliyetler hakkında öneriler sunmak ve de depremle ilgili araştırmalar için politikalarla öncelikleri belirlemeyi amaçlıyor.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan Ulusal Deprem Stratejisi belgesinde öne çıkan ayrıntılar şöyle sıralanıyor: 

-Tsunami erken uyan ve etki azaltma sistemi kurulacak. Diğer ülkelerdeki sistemlerle eşgüdüm içinde çalışması sağlanacak.
-Deprem gözlem ağları, GPS ağı ve tsunami varış zamanlarının doğrulanması için kıyılarda bulunan mareograf ağlan güçlendirilecek.
-Yeni ile mevcut kentsel ve sanayi alanlarında deprem tehlikesini azaltmaya yönelik güvenlik şeritleri (tampon bölgeler) oluşturulacak. 
-Tarihi yapıların ve kültürel değerlerin depremden korunması için yapısal problemler tanımlanmalı. Sorunların çözümü için geçici destek projeleri geliştirilerek uygulamaya konulmalı. Birçok müzede eserlerin deprem sırasında dengede kalmalarını sağlayacak şekilde sergilenmedikleri görülmektedir. Depolarda genelde aşın bir doluluk söz konusu ve deprem risklerini azaltacak herhangi bir önlem alınmamıştır. Yeni müze binalarının tasarımında taban yalıtımı sistemlerinin ve diğer yapısal kontrol tekniklerinin kullanımı önemlidir.

-Ulusal deprem acil müdahale ve erken uyan sistemi kurulacak.

-Bölgesel deprem haritalan hazırlanacak.

-AB mevzuatına uygun standartta diri fay haritaları yapılacak.

-Sürekli güncellenecek bir deprem bilgi bankası kurulacak.

-Yerbilimleri standartlarının geliştirilmesi ve uygulanması konularmda AB mevzuatı ile uyum sağlanacak.

Get the Flash Player to see this content.